Säännöt

Säännöt

Ala-Keiteleen Kennelkerho RY:n Säännöt

1 Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Ala-Keiteleen Kennelkerho ry

2 Yhdistyksen kotipaikkakunta

Yhdistyksen kotipaikkana toimii Äänekoski

3 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia puhdasrotuisen koirien jalostamisen edistämiseksi.

Yhdistys on Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n ja Keski-Suomen kennelpiiri ry:n jäsen.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi

  • Järjestää SKL:n hyväksymiä kursseja, kokeita ja näyttelyitä
  • ylläpitää internet sivuja ja jäsenrekisteriä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

  • kerätä varoja yhdistyksen toiminnan ylläpitämiseksi
  • ottaa vastaan lahjoituksia
  • järjestää arpajaisia
  • omistaa kiinteistöjä,osakkeita ja arvopapereita

4 Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksessä voi olla vuosi-,ainais- ja perhejäseniä.

5 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos sen jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahtena (2) toimintavuotena, tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6 Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

7 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 8 muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Äänestyksen ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9 Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikko ennen vuosikokousta hallitukselle.

10 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi- maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse tai tekstiviestillä.

11 Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.Kokouksen avaus

2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.esitellään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

6.päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8.valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (8)

9.valitaan edustajat Keski-Suomen kennelpiirin kokouksiin

10.valitaan muut mahdolliset jaostot ja toimikunnat

11.valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja

12.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.